§1

Z Wypożyczalni Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (zwanej dalej AWF) mogą korzystać:

 1. Pracownicy AWF.
 2. Studenci i doktoranci wszystkich rodzajów studiów prowadzonych przez AWF.
 3. Słuchacze kursów specjalistycznych prowadzonych przez AWF.
 4. Studenci innych Akademii Wychowania Fizycznego.
 5. Studenci i doktoranci innych śląskich publicznych szkół wyższych, zgodnie z podpisanymi umowami.

 §2

 1. Do wypożyczania zbiorów Biblioteki uprawnia aktualna elektroniczna legitymacja, pełniąca funkcję karty bibliotecznej.
 2. Udostępnianie legitymacji innej osobie jest zabronione. Istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do odbioru książek.
 3. Kradzież albo zagubienie legitymacji należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni. Niespełnienie tego wymogu będzie skutkować obciążeniem Użytkownika ewentualnymi stratami poniesionymi przez Bibliotekę.
 4. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do realizacji procesów wypożyczeń i zwrotów oraz przesyłania innych informacji systemowych związanych z bieżącą obsługą Czytelników.

 §3

Prawo do korzystania z Wypożyczalni ustaje z powodu:

 1. Nieważności legitymacji.
 2. Rażącego naruszenia przez Czytelnika postanowień niniejszego regulaminu.

 §4

Biblioteka przetwarza dane osobowe Czytelników biblioteki zgodnie z aktualnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdują się w załączniku nr 1.

 §5

 1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia wypożyczonych zbiorów, stwierdzone przy ich zwrocie. Uszkodzenia stwierdzone po wypożyczeniu należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.
 2. W razie zniszczenia lub zagubienia książki Czytelnik zobowiązany jest oddać inny egzemplarz tego samego tytułu lub inną wskazaną pozycję, ewentualnie uiścić opłatę w kasie AWF odpowiadającą wartości książki.

 §6

 1. Zamówienia na książki należy składać elektronicznie po zalogowaniu się na konto Czytelnika.
 2. Zamówione książki należy odebrać w ciągu 8 dni kalendarzowych. Po upływie tego czasu zostaną one odesłane do magazynu.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 2 godziny. Realizacja zamówień złożonych w sobotę po południu oraz w niedzielę następuje najwcześniej po godzinie 9.00 w poniedziałek.
 4. Czytelnik ma prawo wypożyczyć tylko jeden egzemplarz danego tytułu.

 §7

Czytelnicy mogą posiadać na koncie jednorazowo:

a) pracownicy AWF - 20 woluminów;
b) studenci AWF – 7 woluminów;
c) doktoranci AWF – 12 woluminów;
d) studenci AWF na dwóch kierunkach – 12 woluminów;
e) słuchacze kursów specjalistycznych – 7 woluminów;

 §8

Zbiory są wypożyczane na okres:

a) książki polskie – 52 tygodnie (studenci spoza AWF – 12 tygodni);
b) książki obcojęzyczne, mapy – 26 tygodni (studenci spoza AWF – 12 tygodni);
c) przewodniki, biografie, rozmówki – 10 tygodni.

 1. W razie potrzeby Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonej pozycji.
 2. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych książek biblioteka pobiera opłaty za każdy tydzień zwłoki, za każdą przetrzymaną pozycję.
 3. Wysokość opłat określona jest w załączniku nr 2.
 4. Do czasu uregulowania swoich zobowiązań wobec Biblioteki Czytelnik nie może wypożyczać innych pozycji.
 5. Uchylanie się od uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki może skutkować ich wyegzekwowaniem na drodze sądowej.

 §9

Nie wypożycza się:

 1. wydawnictw ciągłych (czasopism);
 2. zasobów Czytelni;
 3. książek z Kolekcji Książki Dawnej;
 4. prac doktorskich i magisterskich.

 §10

Godziny otwarcia Wypożyczalni podane są w załączniku nr 3. O wszelkich zmianach czasu otwarcia Wypożyczalni (np. w okresie wakacji, dni świątecznych) Czytelnicy będą informowani na stronie internetowej oraz na wywieszkach w Bibliotece.

 §11

Osoby niepełnosprawne obsługiwane są poza kolejnością. Mają prawo wyznaczyć osobę upoważnioną do wypożyczenia książek w ich imieniu.

 §12

Rozstrzyganie kwestii spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, należy do Kierownika Biblioteki.

 

 

Załącznik nr 1

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Czytelników biblioteki jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 72A, 40-065 Katowice, (dalej: Administrator).
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe Czytelników przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art.6, ust 1, lit. a (zgoda Czytelnika) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi Czytelnika.
 5. Podane dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 6. Dane osobowe Czytelników przechowywane będą przez czas przynależności do biblioteki.
 7. Czytelnik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podania przyczyny. W takim przypadku nie będzie mógł dalej korzystać z usług oferowanych przez bibliotekę. W celu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymagane jest przyjście osobiście do siedziby Administratora.
 8. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych osobowych, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Prawa te Użytkownik może realizować osobiście w siedzibie Administratora.
 9. W przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 

 

Załącznik nr 2

Wysokość opłat za nieterminowy zwrot książek

Opłata za nieterminowy zwrot książek wynosi 0,50 zł za każdy kolejny tydzień, od każdej pozycji.

 

 

Załącznik nr 3

Czas otwarcia Wypożyczalni

Wypożyczalnia jest otwarta od poniedziałku do soboty w godzinach:

a) poniedziałek - czwartek 9.00-14.00 (w godz. 14.00-17.30 obsługa wypożyczeń, zwrotów i kart obiegowych odbywa się w Czytelni);
b) piątek 9.00-14.30;
c) sobota 9.00-14.00.

 

Potwierdzeniem zaakceptowania Regulaminu jest zaznaczenie odpowiedniej zgody na formularzu zapisu Czytelnika.