§1

Z Wypożyczalni Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (zwanej dalej AWF) mogą korzystać:

 1. Pracownicy AWF.
 2. Studenci i doktoranci wszystkich rodzajów studiów prowadzonych przez AWF.
 3. Słuchacze kursów specjalistycznych prowadzonych przez AWF.
 4. Studenci innych Akademii Wychowania Fizycznego.
 5. Studenci i doktoranci innych śląskich publicznych szkół wyższych, zgodnie z podpisanymi umowami.

 §2

 1. Do wypożyczania zbiorów Biblioteki uprawnia aktualna elektroniczna legitymacja, pełniąca funkcję karty bibliotecznej.
 2. Udostępnianie legitymacji innej osobie jest zabronione. Istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do odbioru książek.
 3. Kradzież albo zagubienie legitymacji należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni. Niespełnienie tego wymogu będzie skutkować obciążeniem Użytkownika ewentualnymi stratami poniesionymi przez Bibliotekę.
 4. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do realizacji procesów wypożyczeń i zwrotów oraz przesyłania innych informacji systemowych związanych z bieżącą obsługą Czytelników.

 §3

Prawo do korzystania z Wypożyczalni ustaje z powodu:

 1. Nieważności legitymacji.
 2. Rażącego naruszenia przez Czytelnika postanowień niniejszego regulaminu.

 §4

Biblioteka przetwarza dane osobowe Czytelników biblioteki zgodnie z aktualnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdują się w załączniku nr 1.

 §5

 1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia wypożyczonych zbiorów, stwierdzone przy ich zwrocie. Uszkodzenia stwierdzone po wypożyczeniu należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.
 2. W razie zniszczenia lub zagubienia książki Czytelnik zobowiązany jest oddać inny egzemplarz tego samego tytułu lub inną wskazaną pozycję, ewentualnie uiścić opłatę w kasie AWF odpowiadającą wartości książki.

 §6

 1. Zamówienia na książki należy składać elektronicznie po zalogowaniu się na konto Czytelnika.
 2. Zamówione książki należy odebrać w ciągu 8 dni kalendarzowych. Po upływie tego czasu zostaną one odesłane do magazynu.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 2 godziny. Realizacja zamówień złożonych w sobotę po południu oraz w niedzielę następuje najwcześniej po godzinie 9.00 w poniedziałek.
 4. Czytelnik ma prawo wypożyczyć tylko jeden egzemplarz danego tytułu.

 §7

Czytelnicy mogą posiadać na koncie jednorazowo:

a) pracownicy AWF - 20 woluminów;
b) studenci AWF – 7 woluminów;
c) doktoranci AWF – 12 woluminów;
d) studenci AWF na dwóch kierunkach – 12 woluminów;
e) słuchacze kursów specjalistycznych – 7 woluminów;

 §8

Zbiory są wypożyczane na okres:

a) książki polskie – 52 tygodnie (studenci spoza AWF – 12 tygodni);
b) książki obcojęzyczne, mapy – 26 tygodni (studenci spoza AWF – 12 tygodni);
c) przewodniki, biografie, rozmówki – 10 tygodni.

 1. W razie potrzeby Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonej pozycji.
 2. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych książek biblioteka pobiera opłaty za każdy tydzień zwłoki, za każdą przetrzymaną pozycję.
 3. Wysokość opłat określona jest w załączniku nr 2.
 4. Do czasu uregulowania swoich zobowiązań wobec Biblioteki Czytelnik nie może wypożyczać innych pozycji.
 5. Uchylanie się od uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki może skutkować ich wyegzekwowaniem na drodze sądowej.

 §9

Nie wypożycza się:

 1. wydawnictw ciągłych (czasopism);
 2. zasobów Czytelni;
 3. książek z Kolekcji Książki Dawnej;
 4. prac doktorskich i magisterskich.

 §10

Godziny otwarcia Wypożyczalni podane są w załączniku nr 3. O wszelkich zmianach czasu otwarcia Wypożyczalni (np. w okresie wakacji, dni świątecznych) Czytelnicy będą informowani na stronie internetowej oraz na wywieszkach w Bibliotece.

 §11

Osoby niepełnosprawne obsługiwane są poza kolejnością. Mają prawo wyznaczyć osobę upoważnioną do wypożyczenia książek w ich imieniu.

 §12

Rozstrzyganie kwestii spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, należy do Kierownika Biblioteki.

 

 

Załącznik nr 1

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Czytelników biblioteki jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 72A, 40-065 Katowice, (dalej: Administrator).
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe Czytelników przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art.6, ust 1, lit. a (zgoda Czytelnika) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi Czytelnika.
 5. Podane dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 6. Dane osobowe Czytelników przechowywane będą przez czas przynależności do biblioteki.
 7. Czytelnik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podania przyczyny. W takim przypadku nie będzie mógł dalej korzystać z usług oferowanych przez bibliotekę. W celu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymagane jest przyjście osobiście do siedziby Administratora.
 8. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych osobowych, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Prawa te Użytkownik może realizować osobiście w siedzibie Administratora.
 9. W przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 

 

Załącznik nr 2

Wysokość opłat za nieterminowy zwrot książek

Opłata za nieterminowy zwrot książek wynosi 0,50 zł za każdy kolejny tydzień, od każdej pozycji.

 

 

Załącznik nr 3

Czas otwarcia Wypożyczalni

Wypożyczalnia jest otwarta od poniedziałku do soboty w godzinach:

a) poniedziałek - czwartek 9.00-14.00 (w godz. 14.00-17.30 obsługa wypożyczeń, zwrotów i kart obiegowych odbywa się w Czytelni);
b) piątek 9.00-14.30;
c) sobota 9.00-14.00.

 

Potwierdzeniem zaakceptowania Regulaminu jest zaznaczenie odpowiedniej zgody na formularzu zapisu Czytelnika.

1. Z Czytelni mogą korzystać wszystkie osoby w godzinach jej otwarcia:

poniedziałek - czwartek 9:00-17:30

piątek 9:00-14:30

sobota 9:00-14:00

2. Korzystający z Czytelni zobowiązani są do pozostawienia w szatni w budynku A lub w szafkach depozytowych, zlokalizowanych w holach Biblioteki, wierzchniej odzieży, teczek, plecaków, torebek, toreb oraz sprzętu sportowego.

3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Czytelników na terenie Biblioteki.

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Czytelni jest pozostawienie u dyżurującego Bibliotekarza ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. legitymacja studencka, dowód osobisty).

5. Pracownicy Biblioteki nie rozmieniają pieniędzy i nie posiadają monet do szafek depozytowych. W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza/breloka do szafki depozytowej pobierana jest opłata w wysokości 20 zł, regulowana w kasie Uczelni.

6. W Czytelni zabrania się spożywania posiłków, picia napojów, telefonowania, głośnych rozmów. Osoby przeszkadzające innym użytkownikom zostaną wyproszone z Czytelni.

7. W czytelni można korzystać ze zbiorów zgromadzonych w wolnym dostępie, prasy codziennej, zbiorów magazynowych oraz zasobów elektronicznych.

8. Zamówienie książki/czasopisma ze zbiorów magazynowych wymaga złożenia czytelnie i poprawnie wypełnionej dezyderatki. W okresie nasilonego ruchu czytelniczego bibliotekarz ma prawo ograniczyć liczbę jednorazowo realizowanych zamówień.

9. Po uzyskaniu zgody bibliotekarza i pozostawieniu ważnego dokumentu (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, legitymacja szkolna), można wypożyczyć z Czytelni książki lub czasopisma (z wyjątkiem czasopism wielkoformatowych) w celu wykonania kserokopii, na czas nie dłuższy niż 30 minut. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie 5 dokumentów.

10. Po otrzymaniu zgody bibliotekarza dozwolone jest fotografowanie zbiorów w Czytelni własnym aparatem fotograficznym oraz skanowanie dokumentów do pliku na wyznaczonym stanowisku komputerowym.

11. Prace doktorskie oraz magisterskie udostępniane są na miejscu, po wcześniejszym złożeniu zamówienia i ustaleniu terminu korzystania (zbiory są przechowywane w archiwum). Kopiowanie, fotografowanie i skanowanie wyżej wymienionych dokumentów jest zabronione.

12. Wykorzystane zbiory należy pozostawić w wyznaczonych do tego celu miejscach (regały na zwroty książek oraz wózki na zwroty czasopism). Zbiory wypożyczone z Czytelni w celu wykonania kserokopii należy zwrócić dyżurującemu bibliotekarzowi. Niedopuszczalne jest samodzielne odkładanie książek oraz czasopism na miejsca, z których zostały wyjęte.

13. Na 30 minut przed zamknięciem Czytelni nie wypożycza się zbiorów w celu wykonania kserokopii, a na 10 minut przed zamknięciem czytelnicy zobowiązani są do zwrotu udostępnionych im zbiorów.

14. Komputery w Czytelni posiadają dostęp do katalogu biblioteki, baz danych oraz Internetu. Korzystanie z Internetu dozwolone jest przede wszystkim w celach naukowych, badawczych i edukacyjnych. Dyżurujący bibliotekarz ma prawo w każdej chwili skontrolować wykorzystanie stanowiska komputerowego.
Wydzielone stanowiska komputerowe, opatrzone oznakowaniem , przeznaczone są wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

15. Wydzielone stanowiska komputerowe, opatrzone oznakowaniem , przeznaczone są wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

16. Zorganizowana grupa osób może zwrócić się do dyżurującego bibliotekarza z prośbą o udostępnienie Pokoju Pracy Wspólnej, znajdującego się na końcu Czytelni.

 

 

Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu Czytelni należy do kompetencji Kierownika Biblioteki.

2. Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje ograniczenie praw do korzystania ze zbiorów Biblioteki.

3. O czasowym zawieszeniu lub ograniczeniu działalności Czytelni uprzedza się stosownym komunikatem na stronie internetowej Biblioteki: http://www.biblioteka.awf.katowice.pl/ oraz ogłoszeniami zewnętrznymi.