§1

Z Wypożyczalni Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (zwanej dalej AWF) mogą korzystać:

 1. Pracownicy AWF.
 2. Studenci i doktoranci wszystkich rodzajów studiów prowadzonych przez AWF.
 3. Słuchacze kursów specjalistycznych prowadzonych przez AWF.
 4. Studenci innych Akademii Wychowania Fizycznego.
 5. Studenci i doktoranci innych śląskich publicznych szkół wyższych, zgodnie z podpisanymi umowami.

 §2

 1. Do wypożyczania zbiorów Biblioteki uprawnia aktualna elektroniczna legitymacja, pełniąca funkcję karty bibliotecznej.
 2. Udostępnianie legitymacji innej osobie jest zabronione. Istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do odbioru książek.
 3. Kradzież albo zagubienie legitymacji należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni. Niespełnienie tego wymogu będzie skutkować obciążeniem Użytkownika ewentualnymi stratami poniesionymi przez Bibliotekę.
 4. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do realizacji procesów wypożyczeń i zwrotów oraz przesyłania innych informacji systemowych związanych z bieżącą obsługą Czytelników.

 §3

Prawo do korzystania z Wypożyczalni ustaje z powodu:

 1. Nieważności legitymacji.
 2. Rażącego naruszenia przez Czytelnika postanowień niniejszego regulaminu.

 §4

Biblioteka przetwarza dane osobowe Czytelników biblioteki zgodnie z aktualnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdują się w załączniku nr 1.

 §5

 1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia wypożyczonych zbiorów, stwierdzone przy ich zwrocie. Uszkodzenia stwierdzone po wypożyczeniu należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.
 2. W razie zniszczenia lub zagubienia książki Czytelnik zobowiązany jest oddać inny egzemplarz tego samego tytułu lub inną wskazaną pozycję, ewentualnie uiścić opłatę w kasie AWF odpowiadającą wartości książki.

 §6

 1. Zamówienia na książki należy składać elektronicznie po zalogowaniu się na konto Czytelnika.
 2. Zamówione książki należy odebrać w ciągu 8 dni kalendarzowych. Po upływie tego czasu zostaną one odesłane do magazynu.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 2 godziny. Realizacja zamówień złożonych w sobotę po południu oraz w niedzielę następuje najwcześniej po godzinie 9.00 w poniedziałek.
 4. Czytelnik ma prawo wypożyczyć tylko jeden egzemplarz danego tytułu.

 §7

Czytelnicy mogą posiadać na koncie jednorazowo:

a) pracownicy AWF - 20 woluminów;
b) studenci AWF – 7 woluminów;
c) doktoranci AWF – 12 woluminów;
d) studenci AWF na dwóch kierunkach – 12 woluminów;
e) słuchacze kursów specjalistycznych – 7 woluminów;

 §8

Zbiory są wypożyczane na okres:

a) książki polskie – 52 tygodnie (studenci spoza AWF – 12 tygodni);
b) książki obcojęzyczne, mapy – 26 tygodni (studenci spoza AWF – 12 tygodni);
c) przewodniki, biografie, rozmówki – 10 tygodni.

 1. W razie potrzeby Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonej pozycji.
 2. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych książek biblioteka pobiera opłaty za każdy tydzień zwłoki, za każdą przetrzymaną pozycję.
 3. Wysokość opłat określona jest w załączniku nr 2.
 4. Do czasu uregulowania swoich zobowiązań wobec Biblioteki Czytelnik nie może wypożyczać innych pozycji.
 5. Uchylanie się od uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki może skutkować ich wyegzekwowaniem na drodze sądowej.

 §9

Nie wypożycza się:

 1. wydawnictw ciągłych (czasopism);
 2. zasobów Czytelni;
 3. książek z Kolekcji Książki Dawnej;
 4. prac doktorskich i magisterskich.

 §10

Godziny otwarcia Wypożyczalni podane są w załączniku nr 3. O wszelkich zmianach czasu otwarcia Wypożyczalni (np. w okresie wakacji, dni świątecznych) Czytelnicy będą informowani na stronie internetowej oraz na wywieszkach w Bibliotece.

 §11

Osoby niepełnosprawne obsługiwane są poza kolejnością. Mają prawo wyznaczyć osobę upoważnioną do wypożyczenia książek w ich imieniu.

 §12

Rozstrzyganie kwestii spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, należy do Kierownika Biblioteki.

 

 

Załącznik nr 1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Bibliotece AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach [ul. Mikołowska 72a, 40 – 065 Katowice].
 2. W Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Administrator zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe:
  1. W celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych, podstawą przetwarzania jest art. 6. ust 1 lit. c w związku z art. 49 ust. 1 Ustawy „Prawo szkolnictwie wyższym i nauce” w związku z par. 35 pkt. 6 Statutu AWF Katowice.
  2. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie Administrator może podnosić lub jakie mogą być wobec niego podnoszone. Powyżej wskazane cele stanowią uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. W innych celach, w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej, pisemnej zgody. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. W przypadku danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody, brak skutecznie wyrażonej zgody skutkować będzie niewykorzystaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w klauzuli zgody.
 5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:
  1. organom administracji publicznej, w celach określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
  2. dostawcom usług i rozwiązań technicznych/organizacyjnych (dostawcy usług IT, firmy kurierskie, pocztowe);
  3. kancelarii prawnej, w przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie Administrator może podnosić lub jakie mogą być wobec niego podnoszone.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia studiów lub do momentu złożenia pisemnej prośby w siedzibie administratora o usunięcie konta, po uprzednim rozliczeniu się z wypożyczonych pozycji.
 3. Na zasadach wynikających z RODO mają Państwo prawo do:
  1. Żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych.
  2. W przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania zmiany lub uzupełnienia.
  3. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są Administratorowi potrzebne do celów, w których zostały zebrane; gdy został wniesiony sprzeciw na warunkach niżej opisanych; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez Administratora tych danych osobowych.
  4. W przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi weryfikację prawidłowości tych danych.
  5. Poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Administrator je usunął; gdy Państwa dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
  6. Do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych.

W celu skorzystania z ww. praw, prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Jeżeli w Państwa ocenie Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mają Państwa prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody można kierować pisemnie osobiście, listownie lub drogą elektroniczną do Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że będzie miał do tego ważną prawnie uzasadnioną podstawę, nadrzędną wobec Państwa praw i wolności lub podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń. Przedmiotowy sprzeciw mogą Państwo złożyć bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny (tj. bez ingerencji człowieka), w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.

 

 

Załącznik nr 2

Wysokość opłat za nieterminowy zwrot książek

Opłata za nieterminowy zwrot książek wynosi 0,50 zł za każdy kolejny tydzień, od każdej pozycji.

 

 

Załącznik nr 3

Czas otwarcia Wypożyczalni

Wypożyczalnia jest otwarta od poniedziałku do soboty w godzinach:

a) poniedziałek - czwartek 9.00-14.00 (w godz. 14.00-17.30 obsługa wypożyczeń, zwrotów i kart obiegowych odbywa się w Czytelni);
b) piątek 9.00-14.30;
c) sobota 9.00-14.00.

 

Potwierdzeniem zaakceptowania Regulaminu jest zaznaczenie odpowiedniej zgody na formularzu zapisu Czytelnika.

1. Z Czytelni mogą korzystać wszystkie osoby w godzinach jej otwarcia:

poniedziałek - czwartek 9:00-17:30

piątek 9:00-14:30

sobota 9:00-14:00

2. Korzystający z Czytelni zobowiązani są do pozostawienia w szatni w budynku A lub w szafkach depozytowych, zlokalizowanych w holach Biblioteki, wierzchniej odzieży, teczek, plecaków, torebek, toreb oraz sprzętu sportowego.

3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Czytelników na terenie Biblioteki.

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Czytelni jest pozostawienie u dyżurującego Bibliotekarza ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. legitymacja studencka, dowód osobisty).

5. Pracownicy Biblioteki nie rozmieniają pieniędzy i nie posiadają monet do szafek depozytowych. W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza/breloka do szafki depozytowej pobierana jest opłata w wysokości 20 zł, regulowana w kasie Uczelni.

6. W Czytelni zabrania się spożywania posiłków, picia napojów, telefonowania, głośnych rozmów. Osoby przeszkadzające innym użytkownikom zostaną wyproszone z Czytelni.

7. W czytelni można korzystać ze zbiorów zgromadzonych w wolnym dostępie, prasy codziennej, zbiorów magazynowych oraz zasobów elektronicznych.

8. Zamówienie książki/czasopisma ze zbiorów magazynowych wymaga złożenia czytelnie i poprawnie wypełnionej dezyderatki. W okresie nasilonego ruchu czytelniczego bibliotekarz ma prawo ograniczyć liczbę jednorazowo realizowanych zamówień.

9. Po uzyskaniu zgody bibliotekarza i pozostawieniu ważnego dokumentu (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, legitymacja szkolna), można wypożyczyć z Czytelni książki lub czasopisma (z wyjątkiem czasopism wielkoformatowych) w celu wykonania kserokopii, na czas nie dłuższy niż 30 minut. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie 5 dokumentów.

10. Po otrzymaniu zgody bibliotekarza dozwolone jest fotografowanie zbiorów w Czytelni własnym aparatem fotograficznym oraz skanowanie dokumentów do pliku na wyznaczonym stanowisku komputerowym.

11. Prace doktorskie oraz magisterskie udostępniane są na miejscu, po wcześniejszym złożeniu zamówienia i ustaleniu terminu korzystania (zbiory są przechowywane w archiwum). Kopiowanie, fotografowanie i skanowanie wyżej wymienionych dokumentów jest zabronione.

12. Wykorzystane zbiory należy pozostawić w wyznaczonych do tego celu miejscach (regały na zwroty książek oraz wózki na zwroty czasopism). Zbiory wypożyczone z Czytelni w celu wykonania kserokopii należy zwrócić dyżurującemu bibliotekarzowi. Niedopuszczalne jest samodzielne odkładanie książek oraz czasopism na miejsca, z których zostały wyjęte.

13. Na 30 minut przed zamknięciem Czytelni nie wypożycza się zbiorów w celu wykonania kserokopii, a na 10 minut przed zamknięciem czytelnicy zobowiązani są do zwrotu udostępnionych im zbiorów.

14. Komputery w Czytelni posiadają dostęp do katalogu biblioteki, baz danych oraz Internetu. Korzystanie z Internetu dozwolone jest przede wszystkim w celach naukowych, badawczych i edukacyjnych. Dyżurujący bibliotekarz ma prawo w każdej chwili skontrolować wykorzystanie stanowiska komputerowego.
Wydzielone stanowiska komputerowe, opatrzone oznakowaniem , przeznaczone są wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

15. Wydzielone stanowiska komputerowe, opatrzone oznakowaniem , przeznaczone są wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

16. Zorganizowana grupa osób może zwrócić się do dyżurującego bibliotekarza z prośbą o udostępnienie Pokoju Pracy Wspólnej, znajdującego się na końcu Czytelni.

 

 

Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu Czytelni należy do kompetencji Kierownika Biblioteki.

2. Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje ograniczenie praw do korzystania ze zbiorów Biblioteki.

3. O czasowym zawieszeniu lub ograniczeniu działalności Czytelni uprzedza się stosownym komunikatem na stronie internetowej Biblioteki: http://www.biblioteka.awf.katowice.pl/ oraz ogłoszeniami zewnętrznymi.