Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Bibliotece AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach [ul. Mikołowska 72a, 40 – 065 Katowice].
 2. W Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Administrator zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe:
  1. W celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych, podstawą przetwarzania jest art. 6. ust 1 lit. c w związku z art. 49 ust. 1 Ustawy „Prawo szkolnictwie wyższym i nauce” w związku z par. 35 pkt. 6 Statutu AWF Katowice.
  2. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie Administrator może podnosić lub jakie mogą być wobec niego podnoszone. Powyżej wskazane cele stanowią uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. W innych celach, w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej, pisemnej zgody. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. W przypadku danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody, brak skutecznie wyrażonej zgody skutkować będzie niewykorzystaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w klauzuli zgody.
 5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:
  1. organom administracji publicznej, w celach określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
  2. dostawcom usług i rozwiązań technicznych/organizacyjnych (dostawcy usług IT, firmy kurierskie, pocztowe);
  3. kancelarii prawnej, w przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie Administrator może podnosić lub jakie mogą być wobec niego podnoszone.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia studiów lub do momentu złożenia pisemnej prośby w siedzibie administratora o usunięcie konta, po uprzednim rozliczeniu się z wypożyczonych pozycji.
 3. Na zasadach wynikających z RODO mają Państwo prawo do:
  1. Żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych.
  2. W przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania zmiany lub uzupełnienia.
  3. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są Administratorowi potrzebne do celów, w których zostały zebrane; gdy został wniesiony sprzeciw na warunkach niżej opisanych; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez Administratora tych danych osobowych.
  4. W przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi weryfikację prawidłowości tych danych.
  5. Poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Administrator je usunął; gdy Państwa dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
  6. Do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych.

W celu skorzystania z ww. praw, prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Jeżeli w Państwa ocenie Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mają Państwa prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody można kierować pisemnie osobiście, listownie lub drogą elektroniczną do Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że będzie miał do tego ważną prawnie uzasadnioną podstawę, nadrzędną wobec Państwa praw i wolności lub podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń. Przedmiotowy sprzeciw mogą Państwo złożyć bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny (tj. bez ingerencji człowieka), w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.