1. Z Czytelni mogą korzystać wszystkie osoby w godzinach jej otwarcia:

poniedziałek - czwartek 9:00-17:30

piątek 9:00-14:30

sobota 9:00-14:00

2. Korzystający z Czytelni zobowiązani są do pozostawienia w szatni w budynku A lub w szafkach depozytowych, zlokalizowanych w holach Biblioteki, wierzchniej odzieży, teczek, plecaków, torebek, toreb oraz sprzętu sportowego.

3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Czytelników na terenie Biblioteki.

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Czytelni jest pozostawienie u dyżurującego Bibliotekarza ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. legitymacja studencka, dowód osobisty).

5. Pracownicy Biblioteki nie rozmieniają pieniędzy i nie posiadają monet do szafek depozytowych. W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza/breloka do szafki depozytowej pobierana jest opłata w wysokości 20 zł, regulowana w kasie Uczelni.

6. W Czytelni zabrania się spożywania posiłków, picia napojów, telefonowania, głośnych rozmów. Osoby przeszkadzające innym użytkownikom zostaną wyproszone z Czytelni.

7. W czytelni można korzystać ze zbiorów zgromadzonych w wolnym dostępie, prasy codziennej, zbiorów magazynowych oraz zasobów elektronicznych.

8. Zamówienie książki/czasopisma ze zbiorów magazynowych wymaga złożenia czytelnie i poprawnie wypełnionej dezyderatki. W okresie nasilonego ruchu czytelniczego bibliotekarz ma prawo ograniczyć liczbę jednorazowo realizowanych zamówień.

9. Po uzyskaniu zgody bibliotekarza i pozostawieniu ważnego dokumentu (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, legitymacja szkolna), można wypożyczyć z Czytelni książki lub czasopisma (z wyjątkiem czasopism wielkoformatowych) w celu wykonania kserokopii, na czas nie dłuższy niż 30 minut. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie 5 dokumentów.

10. Po otrzymaniu zgody bibliotekarza dozwolone jest fotografowanie zbiorów w Czytelni własnym aparatem fotograficznym oraz skanowanie dokumentów do pliku na wyznaczonym stanowisku komputerowym.

11. Prace doktorskie oraz magisterskie udostępniane są na miejscu, po wcześniejszym złożeniu zamówienia i ustaleniu terminu korzystania (zbiory są przechowywane w archiwum). Kopiowanie, fotografowanie i skanowanie wyżej wymienionych dokumentów jest zabronione.

12. Wykorzystane zbiory należy pozostawić w wyznaczonych do tego celu miejscach (regały na zwroty książek oraz wózki na zwroty czasopism). Zbiory wypożyczone z Czytelni w celu wykonania kserokopii należy zwrócić dyżurującemu bibliotekarzowi. Niedopuszczalne jest samodzielne odkładanie książek oraz czasopism na miejsca, z których zostały wyjęte.

13. Na 30 minut przed zamknięciem Czytelni nie wypożycza się zbiorów w celu wykonania kserokopii, a na 10 minut przed zamknięciem czytelnicy zobowiązani są do zwrotu udostępnionych im zbiorów.

14. Komputery w Czytelni posiadają dostęp do katalogu biblioteki, baz danych oraz Internetu. Korzystanie z Internetu dozwolone jest przede wszystkim w celach naukowych, badawczych i edukacyjnych. Dyżurujący bibliotekarz ma prawo w każdej chwili skontrolować wykorzystanie stanowiska komputerowego.
Wydzielone stanowiska komputerowe, opatrzone oznakowaniem , przeznaczone są wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

15. Wydzielone stanowiska komputerowe, opatrzone oznakowaniem , przeznaczone są wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

16. Zorganizowana grupa osób może zwrócić się do dyżurującego bibliotekarza z prośbą o udostępnienie Pokoju Pracy Wspólnej, znajdującego się na końcu Czytelni.

 

 

Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu Czytelni należy do kompetencji Kierownika Biblioteki.

2. Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje ograniczenie praw do korzystania ze zbiorów Biblioteki.

3. O czasowym zawieszeniu lub ograniczeniu działalności Czytelni uprzedza się stosownym komunikatem na stronie internetowej Biblioteki: http://www.biblioteka.awf.katowice.pl/ oraz ogłoszeniami zewnętrznymi.