§1

Z Wypożyczalni Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (zwanej dalej AWF) mogą korzystać:

 1. Pracownicy AWF.

 2. Studenci i doktoranci wszystkich rodzajów studiów prowadzonych przez AWF.

 3. Słuchacze kursów specjalistycznych prowadzonych przez AWF.

 4. Studenci innych Akademii Wychowania Fizycznego.

 5. Studenci i doktoranci innych śląskich publicznych szkół wyższych.

§2

 1. Do wypożyczania zbiorów Biblioteki uprawnia aktualna elektroniczna legitymacja, pełniąca funkcję karty bibliotecznej.

 2. Udostępnianie legitymacji innej osobie jest zabronione. Istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do odbioru książek.

 3. Kradzież albo zagubienie legitymacji należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni. Niespełnienie tego wymogu będzie skutkować obciążeniem Użytkownika ewentualnymi stratami poniesionymi przez Bibliotekę.

§3

Prawo do korzystania z Wypożyczalni ustaje z powodu:

 1. Nieważności legitymacji.

 2. Rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.

§4

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia wypożyczonych zbiorów stwierdzone przy ich zwrocie. Uszkodzenia stwierdzone po wypożyczeniu należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.

 2. W razie zniszczenia lub zagubienia książki Użytkownik zobowiązany jest oddać inny egzemplarz tego samego tytułu lub inną wskazaną pozycję, ewentualnie uiścić opłatę w kasie AWF odpowiadającą wartości książki.

§5

 1. Zamówienia na książki należy składać elektronicznie po zalogowaniu się na konto Użytkownika.

 2. Zamówione książki należy odebrać w ciągu 8 dni kalendarzowych. Po upływie tego czasu zostaną one odesłane do magazynu.

 3. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 2 godziny. Realizacja zamówień złożonych w sobotę po południu oraz w niedzielę następuje najwcześniej po godzinie 9.00 w poniedziałek.

 4. Czytelnik ma prawo wypożyczyć tylko jeden egzemplarz danego tytułu.

§6

Użytkownicy mogą posiadać na koncie jednorazowo:

a). pracownicy AWF - 20 woluminów;

b). studenci AWF – 7 woluminów;

c). doktoranci AWF – 12 woluminów;

d). studenci AWF na dwóch kierunkach – 12 woluminów;

e). słuchacze kursów specjalistycznych – 7 woluminów;

§7

Zbiory są wypożyczane na okres:

a). książki polskie – 52 tygodnie (studenci spoza AWF – 12 tygodni);

b). książki obcojęzyczne, mapy – 26 tygodni (studenci spoza AWF – 12 tygodni);

c). przewodniki, biografie, rozmówki – 10 tygodni.

 1. W razie potrzeby Użytkownik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonej pozycji.

 2. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych książek Biblioteka pobiera opłaty za każdy tydzień zwłoki, za każdą przetrzymaną pozycję.

 3. Wysokość opłat określona jest w załączniku nr 1.

 4. Do czasu uregulowania swoich zobowiązań wobec Biblioteki Użytkownik nie może wypożyczać innych pozycji.

 5. Uchylanie się od uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki może skutkować ich wyegzekwowaniem na drodze sądowej.

 

§8

Nie wypożycza się:

a) wydawnictw ciągłych (czasopism);

b) zasobów Czytelni;

c) książek z Kolekcji Książki Dawnej;

d) prac doktorskich i magisterskich.

 

§9

Godziny otwarcia Wypożyczalni podane są w załączniku nr 2. O wszelkich zmianach czasu otwarcia Wypożyczalni (np. w okresie wakacji, dni świątecznych) użytkownicy będą informowani na stronie internetowej oraz na wywieszkach w Bibliotece.§10

Osoby niepełnosprawne obsługiwane są poza kolejnością. Mają prawo wyznaczyć osobę upoważnioną do wypożyczenia książek w ich imieniu.

 

§11

Rozstrzyganie kwestii spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, należy do Kierownika Biblioteki.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Wysokość opłat za nieterminowy zwrot książek

Opłata za nieterminowy zwrot książek wynosi 0,50 zł za każdy kolejny tydzień od każdej pozycji.

 Załącznik nr 2

Czas otwarcia Wypożyczalni

Wypożyczalnia jest otwarta od poniedziałku do soboty w godzinach:

 1. poniedziałek 9.00-14.30;

 2. wtorek 9.00-17.30;

 3. środa 9.00-17.30;

 4. czwartek 9.00-14.30;

 5. piątek 9.00-14.30;

 6. sobota 9.00-14.00.