§1

Z Wypożyczalni Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (zwanej dalej AWF) mogą korzystać:

 1. Pracownicy AWF.

 2. Studenci i doktoranci wszystkich rodzajów studiów prowadzonych przez AWF.

 3. Słuchacze kursów specjalistycznych prowadzonych przez AWF.

 4. Studenci innych Akademii Wychowania Fizycznego.

 5. Studenci i doktoranci innych śląskich publicznych szkół wyższych.

§2

 1. Do wypożyczania zbiorów Biblioteki uprawnia aktualna elektroniczna legitymacja, pełniąca funkcję karty bibliotecznej.

 2. Udostępnianie legitymacji innej osobie jest zabronione. Istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do odbioru książek.

 3. Kradzież albo zagubienie legitymacji należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni. Niespełnienie tego wymogu będzie skutkować obciążeniem Użytkownika ewentualnymi stratami poniesionymi przez Bibliotekę.

§3

Prawo do korzystania z Wypożyczalni ustaje z powodu:

 1. Nieważności legitymacji.

 2. Rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.

§4

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia wypożyczonych zbiorów stwierdzone przy ich zwrocie. Uszkodzenia stwierdzone po wypożyczeniu należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.

 2. W razie zniszczenia lub zagubienia książki Użytkownik zobowiązany jest oddać inny egzemplarz tego samego tytułu lub inną wskazaną pozycję, ewentualnie uiścić opłatę w kasie AWF odpowiadającą wartości książki.

§5

 1. Zamówienia na książki należy składać elektronicznie po zalogowaniu się na konto Użytkownika.

 2. Zamówione książki należy odebrać w ciągu 8 dni kalendarzowych. Po upływie tego czasu zostaną one odesłane do magazynu.

 3. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 2 godziny. Realizacja zamówień złożonych w sobotę po południu oraz w niedzielę następuje najwcześniej po godzinie 9.00 w poniedziałek.

 4. Czytelnik ma prawo wypożyczyć tylko jeden egzemplarz danego tytułu.

§6

Użytkownicy mogą posiadać na koncie jednorazowo:

a). pracownicy AWF - 20 woluminów;

b). studenci AWF – 7 woluminów;

c). doktoranci AWF – 12 woluminów;

d). studenci AWF na dwóch kierunkach – 12 woluminów;

e). słuchacze kursów specjalistycznych – 7 woluminów;

§7

Zbiory są wypożyczane na okres:

a). książki polskie – 52 tygodnie (studenci spoza AWF – 12 tygodni);

b). książki obcojęzyczne, mapy – 26 tygodni (studenci spoza AWF – 12 tygodni);

c). przewodniki, biografie, rozmówki – 10 tygodni.

 1. W razie potrzeby Użytkownik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonej pozycji.

 2. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych książek Biblioteka pobiera opłaty za każdy tydzień zwłoki, za każdą przetrzymaną pozycję.

 3. Wysokość opłat określona jest w załączniku nr 1.

 4. Do czasu uregulowania swoich zobowiązań wobec Biblioteki Użytkownik nie może wypożyczać innych pozycji.

 5. Uchylanie się od uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki może skutkować ich wyegzekwowaniem na drodze sądowej.

 

§8

Nie wypożycza się:

a) wydawnictw ciągłych (czasopism);

b) zasobów Czytelni;

c) książek z Kolekcji Książki Dawnej;

d) prac doktorskich i magisterskich.

 

§9

Godziny otwarcia Wypożyczalni podane są w załączniku nr 2. O wszelkich zmianach czasu otwarcia Wypożyczalni (np. w okresie wakacji, dni świątecznych) użytkownicy będą informowani na stronie internetowej oraz na wywieszkach w Bibliotece.§10

Osoby niepełnosprawne obsługiwane są poza kolejnością. Mają prawo wyznaczyć osobę upoważnioną do wypożyczenia książek w ich imieniu.

 

§11

Rozstrzyganie kwestii spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, należy do Kierownika Biblioteki.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Wysokość opłat za nieterminowy zwrot książek

Opłata za nieterminowy zwrot książek wynosi 0,50 zł za każdy kolejny tydzień od każdej pozycji.

 Załącznik nr 2

Czas otwarcia Wypożyczalni

Wypożyczalnia jest otwarta od poniedziałku do soboty w godzinach:

 1. poniedziałek 9.00-14.30;

 2. wtorek 9.00-17.30;

 3. środa 9.00-17.30;

 4. czwartek 9.00-14.30;

 5. piątek 9.00-14.30;

 6. sobota 9.00-14.00.

1. Z Czytelni mogą korzystać wszystkie osoby w godzinach jej otwarcia:

poniedziałek - czwartek 9:00-17:30

piątek 9:00-14:30

sobota 9:00-14:00

2. Korzystający z Czytelni zobowiązani są do pozostawienia w szatni w budynku A lub w szafkach depozytowych, zlokalizowanych w holach Biblioteki, wierzchniej odzieży, teczek, plecaków, torebek, toreb oraz sprzętu sportowego.

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Czytelni jest pozostawienie u dyżurującego Bibliotekarza ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. legitymacja studencka, dowód osobisty).

4. Pracownicy Biblioteki nie rozmieniają pieniędzy i nie posiadają monet do szafek depozytowych. W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza/breloka do szafki depozytowej pobierana jest opłata w wysokości 20 zł, regulowana w kasie Uczelni.

5. W Czytelni zabrania się spożywania posiłków, picia napojów, telefonowania, głośnych rozmów. Osoby przeszkadzające innym użytkownikom zostaną wyproszone z Czytelni.

6. W czytelni można korzystać ze zbiorów zgromadzonych w wolnym dostępie, prasy codziennej, zbiorów magazynowych oraz zasobów elektronicznych.

7. Zamówienie książki/czasopisma ze zbiorów magazynowych wymaga złożenia czytelnie i poprawnie wypełnionej dezyderatki. W okresie nasilonego ruchu czytelniczego bibliotekarz ma prawo ograniczyć liczbę jednorazowo realizowanych zamówień.

8. Po uzyskaniu zgody bibliotekarza i pozostawieniu ważnego dokumentu (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, legitymacja szkolna), można wypożyczyć z Czytelni książki lub czasopisma (z wyjątkiem czasopism wielkoformatowych) w celu wykonania kserokopii, na czas nie dłuższy niż 30 minut. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie 5 dokumentów.

9. Po otrzymaniu zgody bibliotekarza dozwolone jest fotografowanie zbiorów w Czytelni własnym aparatem fotograficznym oraz skanowanie dokumentów do pliku na wyznaczonym stanowisku komputerowym.

10. Prace doktorskie oraz magisterskie udostępniane są na miejscu, po wcześniejszym złożeniu zamówienia i ustaleniu terminu korzystania (zbiory są przechowywane w archiwum). Kopiowanie, fotografowanie i skanowanie wyżej wymienionych dokumentów jest zabronione.

11. Wykorzystane zbiory należy pozostawić w wyznaczonych do tego celu miejscach (regały na zwroty książek oraz wózki na zwroty czasopism). Zbiory wypożyczone z Czytelni w celu wykonania kserokopii należy zwrócić dyżurującemu bibliotekarzowi. Niedopuszczalne jest samodzielne odkładanie książek oraz czasopism na miejsca, z których zostały wyjęte.

12. Na 30 minut przed zamknięciem Czytelni nie wypożycza się zbiorów w celu wykonania kserokopii, a na 10 minut przed zamknięciem czytelnicy zobowiązani są do zwrotu udostępnionych im zbiorów.

13. Komputery w Czytelni posiadają dostęp do katalogu biblioteki, baz danych oraz Internetu. Korzystanie z Internetu dozwolone jest przede wszystkim w celach naukowych, badawczych i edukacyjnych. Dyżurujący bibliotekarz ma prawo w każdej chwili skontrolować wykorzystanie stanowiska komputerowego.
Wydzielone stanowiska komputerowe, opatrzone oznakowaniem , przeznaczone są wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

14. Wydzielone stanowiska komputerowe, opatrzone oznakowaniem , przeznaczone są wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

15. Zorganizowana grupa osób może zwrócić się do dyżurującego bibliotekarza z prośbą o udostępnienie Pokoju Pracy Wspólnej, znajdującego się na końcu Czytelni.

 

 

Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu Czytelni należy do kompetencji Kierownika Biblioteki.

2. Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje ograniczenie praw do korzystania ze zbiorów Biblioteki.

3. O czasowym zawieszeniu lub ograniczeniu działalności Czytelni uprzedza się stosownym komunikatem na stronie internetowej Biblioteki: http://www.biblioteka.awf.katowice.pl/ oraz ogłoszeniami zewnętrznymi.